موزه‌های برتر ایران در سال ۱۴۰۱ معرفی شدند
موزه‌های برتر ایران در سال ۱۴۰۱ معرفی شدند
کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) ۲۷ موزه برتر در سال ۱۴۰۱ را معرفی کرد و تعدادی دیگر از موزه‌ها را شایسته تقدیر دانست.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،موزه‌های برتر ایران؛ این موزه‌ها برحسب امتیاز دریافت شده در شاخص‌هایی همچون معرفی و بازدید، پژوهش، مناسب‌سازی، فعالیت در فضای مجازی، خلاقیت و نوآوری، کودکان و نوجوانان، آموزش، نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، توسعه مدیریت، تلاش برای بقا، گردآوری و روز جهانی موزه انتخاب شده‌اند.

موزه‌های برتر ایران، پس از ارزیابی ایکوم به این ترتیب معرفی شدند:

۱ – موزه خلاقیت و معماری در شاخص‌های بازدید، پژوهش، فعالیت در فضای مجازی و آموزش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص معرفی، خلاقیت و نوآوری، مناسب‌سازی برای معلولان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۲-  مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در شاخص‌های آموزش، کودکان و نوجوانان و فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۳-  مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در شاخص‌های نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، روز جهانی موزه، توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری، پژوهش، معرفی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۲ و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۴ ـ موزه تجارت جندی‌شاپور در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۵ ـ موزه تاریخ علوم اردبیل در شاخص‌های آموزش، گردآوری، روز جهانی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های فعالیت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.

۶- عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۲ و در شاخص بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۷ – موزه چهلستون در شاخص‌های آموزش و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و درشاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۸ – موزه بانک ملی ایران در شاخص‌های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های معرفی، گردآوری، توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه ۲ و در شاخص آموزش با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

۹ – موزه آثار تاریخی چغازنبیل و هف تپه (موزه هفت تپه) در شاخص نگهداری و حفاظت به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص‌های آموزش و معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۰ – موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.

۱۱ – مجموعه موزه‌های آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و توسعه مدیریت و خلاقیت و نوآوری و پژوهش با کسب رتبه ۲ در شاخص فعالیت مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۲ – موزه رضا عباسی در شاخص نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۳ – چینی‌خانه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۴ – موزه دانشگاه جنگ (خانه تیمورتاش) در شاخص بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۵ – موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در شاخص های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و تلاش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۶ – موزه هنر مشکین‌فام در شاخص گردآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

۱۷ – موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص گردآوری و توسعه مدیریت به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

۱۸ – موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۱۹ – موزه مجازی ورزش در شاخص روز جهانی موزه به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

۲۰ – موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های توسعه مدیریت، معرفی و بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

بخوانید:  جزئیات وام 700 میلیونی خرید مسکن

۲۱ – موزه خودروهای تاریخی و دست‌ساز یز د در شاخص مناسب‌سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

۲۲ – موزه خیابان ولیعصر در شاخص پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

۲۳ – موزه تخصصی آوا و نما در شاخص تلاش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

۲۴ – موزه عروسکخراسان جنوبی در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

۲۵ – موزه برزک در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص تلاش برای بقا با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

۲۶ – سراموزه رهگشای در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

۲۷ – موزه مقدم در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص باز دید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.


همچنین تعداد دیگری از موزه‌ها با بررسی شاخص‌ها مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفتند، از جمله:
موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب‌سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
خانه موزه خیمه شب‌بازی ایران در شاخص‌های آموزش، تلاش بر ای بقاء و معرفی با کسب رتبه ۲ مور د تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی علوم و فناوری در شاخص‌های بازدید، آموزش، گردآوری، معرفی با کسب رتبه ۲ در شاخص اعمال استانداردهای فنی وتوسعه فیزیک، پژوهش، کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه هنرهای تزئینی اصفهان در شاخص‌های آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
خانه-موزه بتهوون (چمن آرا) در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
باغ‌موزه نگارستان در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی خلیج فارس هرمزگان ـ بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص پژوه ش با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه گرمابه علی قلی  آقا در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
غار موزه وزیری در شاخص خلاقیت نوآوری با کسب رتبه ۲ و تلاش برای بقا با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
 موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه آب یزد در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۲ ودر شاخص فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه بزرگ و منطقه‌ای خراسان در شاخص روز جهانی موزه با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه مردم‌شناسی شهرستان اوز و خانه بومیان کیش در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص پژوهش، فعالیت مجازی و بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز جهانی موزه با کسب رتبه ۲ و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیا ت داوران قرار گرفت.
موزه شهرداری اردبیل در شاخص بازدید و گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه مردم‌شناسی جناح در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص گردآوری و … با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه صنعت نفت غرب، کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه آبگینه و سفالینه‌ها در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه نفت‌سوزها در شاخص معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

  • منبع خبر : صما