ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
دستورالعمل حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ها ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان؛سلیمی سرپرست اداره کل معماری و ساختمان اعلام کرد: در راستای اجرای مفاد بند ۲ صورتجلسه ۶۲۳ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورخ ۱۴۰۰۰۲۲۷(موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۴/۲۵۳۱۳۴ مورخ  ۱۴۰۰۰۳۲۳ دبیرخانه کمیسیون مذکور) مبنی بر “لزوم تعیین و تبیین حداکثر ارتفاع مجاز طبقات جهت فعالیت ها و کاربریهای مختلف”، دستورالعمل حداکثر ارتفاع مجاز طبقات ساختمان های تماماً مسکونی غیربلندمرتبه دستورالعمل حداکثر ارتفاع مجاز ساختمانهای تماماً مسکونی غیربلندمرتبه (موضوع بند ۲ صورتجلسه ۶۲۳ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورخ ۱۴۰۰۰۲۲۷) تدوین و‌ ابلاغ گردید.

شایان ذکر است پاسخ گویی به هرگونه ابهام و یا سوال در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران می باشد؛ همچنین دستورالعمل حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان های غیرمسکونی و یا مختلط مسکونی با سایر کاربردها، متعاقباً ارسال خواهد گردید.

بر اساس این دستورالعمل امکان افزایش ارتفاع ساختمان ها در زمان اخذ پروانه ساختمانی فراهم گردید.

دستورالعمل حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان:

ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
بخوانید:  محدوده بافت فرسوده شهر تهران افزایش یافت