نمای منضبط و موزون بیانگر تعامل بین ارکان دخیل است
نمای منضبط و موزون بیانگر تعامل بین ارکان دخیل است
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به نقش و تاثیر آموزش عالی و دانشگاه‌ها در ارتقای سیما و منظر شهری گفت: دانشگاه ها باید بستری را برای تمام اقشار جامعه ایجاد کنند و به عنوان مرجعی باشند که با حفظ بیطرفی و رویکرد دانش محور، به تمام اقشاری که در شکل گیری شهرها نقش دارند، کمک کنند.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،نمای منضبط و موزون؛ رامین مدن افزود: سه محور اساسی در این زمینه قابل ذکر است که اولین محور شامل آموزش متخصصان آینده است؛ به گونه ای که مسئولیت در خود ببینند و مسئولانه رفتار کنند. محور دوم نقد سیاست ها و اتفاقاتی است که تاکنون در شهرها افتاده است. محور سوم حمایت و کمک به مدیران، سرمایه گذاران و سازندگان در ایجاد یک زیستگاه هماهنگ و باشخصیت شهری است.

وی تاکید کرد: باید به مردم اطلاع رسانی شود که یک مرجع علمی بیطرف مانند دانشگاه ها را دارند که می توانند در برابر پیچیدگی های مسائل زیستگاه و شهرهای خود به آن رجوع کنند و این رسالت بسیار مهمی است که برعهده دانشگاه های نسل جدید است.

شهروندان باید در ساخت و شکل گیری شهر دخالت کنند

این کارشناس معماری و شهرسازی همچنین با اشاره به نقش مهندسان، طراحان و سازندگان در ایجاد نمای منضبط و موزون و منظر شهری متناسب با هویت معماری ایرانی بیان کرد: شهر نمی تواند ساخته یک گروه باشد. در شهر ذینفعان متفاوتی وجود دارند و این ذینفعان باید به یک بلوغ و انسجام در ساخت زیستگاه خودشان برسند.

وی با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم با حذف تعداد زیادی از ذینفعان انتظار داشته باشیم که یک نمای شهری و شهر به اندامی داشته باشیم، تصریح کرد: برنامه ها و تئوری های جدید همه به این سمت می روند که این ذینفعان شناخته و توجیه شوند و در ساخت و شکل گیری شهر دخالت داده شوند.

مدنی افزود: به این معنا که شهر متعلق به هیچ نهاد و قانون گذاری نیست و شهر متعلق به شهروند است و شهروند باید متوجه شود که صاحب شهر و زیستگاه خود است. در شهرهای در حال ساخت، تعمیر، توسعه یا تخریب، درواقع سرمایه و پول شهروندان است که هزینه می شود. تا وقتی که شهروندان میراث خود را نمی شناسند و با ارزش آن بیگانه هستند، پس نمی توانیم انتظار داشته باشیم دخالت جدی و مسئولانه ای در شکل گیری شهر داشته باشند.

بخوانید:  راهکارهای احیای معماری ایرانی اسلامی

مدنی یادآور شد: بنابراین اگر شکل گیری شهر را تفسیر به سازنده، سرمایه گذار، بهره بردار، قانون گذار و مهندس بکنیم، در یک رویکرد کلی نگر همه اینها در قالب یک شهروند در ساخت و ترقی زیستگاه خود مسئولیت پیدا می کنند و یکی از وجوه این زیستگاه، نمای شهری است.

نمای منضبط و موزون بیانگر تعامل بین ارکان دخیل است

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان همچنین درخصوص جایگاه و اهمیت نما در منظر شهری و معماری از دیدگاه زیبایی شناسی، جامعه شناسی، فرهنگی و تاریخی؛ اظهار داشت: نما وجهی از فضای زیست انسان را معرفی می کند. یعنی ما آنچه را که به عنوان شهر و زیستگاه از آن نام می بریم، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نما است.

وی ادامه داد: فضای زیست به هر صورتی که به آن توجه کنیم، مبین تفکر و تمدن یک جامعه است. به این معنا که این جامعه در تعامل با محیط زیست خودش، شامل محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی و دیگر وجوه محیط، چگونه فکر کرده؛ چگونه فرصت ها را شناخته و چگونه تهدیدها را متعادل کرده است؟ تکنولوژی و مهندسی ای که به کار گرفته چه بوده است و چگونه زیستگاه خودش را به وجود آورده است.

مدنی ادامه داد: بنابراین اگر نمای منضبط و موزون را هم یکی از مولفه های این فضای زیست بدانیم، ناخودآگاه با بحث های فرهنگی و اجتماعی و ابعاد زیباشناسی و حتی فلسفی پیوند می خورد. اینکه افراد یک جامعه آیا دارای خرد جمعی و تفکر سیستمی در یک جامعه هستند یا خیر؟ هماهنگی نما و سیمای موزون شهرها بیانگر این اندیشه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر یک شهری دارای وجوه و نمای منضبط و موزون است، بیانگر این است که از حیث اجتماعی تعامل و هماهنگی بین این ارکان وجود دارد

  • منبع خبر : صما