دریافت مقالات فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۹
دریافت مقالات فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۹
دریافت مقالات فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۹

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، فصلنامه مطالعات معماری ایران؛

دو فصلنامه علمی مطالعات معماری ایران

سال نهم، شماره پیاپی: ۱۸
پاییز و زمستان ۱۳۹۹

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
مدیر مسئول: دکتر علی عمرانی پور
سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان

• آنچه در این شماره از فصلنامه مطالعات معماری ایران می خوانید:

– بهبود کارآیی شیوه آموزش تاریخ معماری؛
علی محمد رنجبر کرمانی

– خوانش منظر شهر اشرف ‌البلاد در دورۀ صفوی و نسبت آن با مجموعه باغ‌های صفوی؛
سمیرا منصوری رودکلی، عیسی اسفنجاری کناری، هما ایرانی بهبهانی

– بناهای تاریخی به‌ مثابۀ مدرسۀ طراحی معماری: فهم رابطۀ استادکاران معمار معاصر اصفهان با بناهای تاریخی شهر؛
هادی صفایی‌پور

– شناسایی گونه‌ های سقف‌های تیر چوبی تخت در خانه‌های تاریخی شیراز؛
محمدحسن طالبیان، افسانه سلطانی

– قدمگاه امام علی (ع)؛ در جستجوی تربت‌ خانۀ ایلخانی کاشان؛
محمد مشهدی نوش آبادی، حمیدرضا جیحانی

– تبیین کیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابی‌های عینی و ذهنی؛
عباس غفاری، مرتضی میرغلامی، بیتا شفائی

– سیر تحول ابنیۀ همجوار با میدان ارگ اراک، از زمان ساخت در عصر قاجار تا به امروز؛
نیما دیماری، معصومه میرکمال

– ارتقای سطح ادراک عمومی معماری با استفاده از آموزش معماری به نوجوانان (مطالعۀ موردی: یک تجربۀ آموزشی کوتاه‌مدت در دبیرستان‌های دامغان)؛
مسعود ناری قمی، سپیده ملایری، سجاد دامیار

بخوانید:  معماری فروشگاه اپل شعبه استانبول توسط استودیوی نورمن فاستر

– خاستگاه و تحول نقش‌ مایۀ شاخ فراوانی (کورنوکوپیا) در هنر و معماری عصر قاجار؛
حسن عزیزی، علیرضا بهارلو

– معرفت ضمنی و گونه‌ های آن در معماری بر اساس اندیشۀ هری کالینز؛
امید شمس، مهرداد قیومی بیدهندی

– بازخوانی نقشۀ تاریخی نهر انتقال آب کرج؛
ذات الله نیک زاد

– معانی لفظ معماری: جستجویی با اتکا بر آموزه‌های مبحث الفاظ علم اصول فقه؛
محمد غلامعلی فلاح

دریافت مقالات شماره ۱۸ نشریه فصلنامه مطالعات معماری ایران

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۹
دریافت مقالات فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۹


  • منبع خبر : معمارنیوز