آخرین قیمت اوراق مسکن چقدر است؟
آخرین قیمت اوراق مسکن چقدر است؟
قیمت اوراق مسکن در روند معاملات بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، قیمت اوراق مسکن؛ اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات بازار سرمایه به شرح زیر است:

جدیدترین قیمت اوراق مسکن

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۹۲۴ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۶۵۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۸۹ و ۵۹۵ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۶۱۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۳۰۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۷۷۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار و ۹۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۸۷۸ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۱۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۳۹ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۱۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۸۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۵۱۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۳۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۲۵۹ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۵۴۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۳ هزار و ۴۳۱ ریال است.قیمت اوراق مسکن

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۳۴۱ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۵۲۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.قیمت اوراق مسکن

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۹۶۵ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۸۸۱ ریال و قیمت عرضه ۹۵۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۷۳۵ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۴۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار و ۸۴۹ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۱۱۶ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۴۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۲۱ هزار ریال است.قیمت اوراق مسکن

– امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۳۴۹ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۶۵۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.قیمت اوراق مسکن

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۴۳ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۳۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۸۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۴۶۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۰ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۷۵۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۸۸۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۷۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۹۱ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۲۴۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۸۶۴ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۲۴۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز ۵۹۶ هزار و ۱۶۹ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۵۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۵۴ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۰۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۵ هزار و ۲۰۷ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۱۸۸ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۷۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۷ هزار و ۱۳۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۹۷ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۲۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا ۵۸۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۱۱۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

بخوانید:  جهانشهر مشهد دارای رویکرد بین المللی است

  • منبع خبر : ایمنا