شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر ابلاغ شد
شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر ابلاغ شد
به منظور افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اشخاص حقوقی به تمامی مدیران راه و شهرسازی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، به منظور تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر را جهت اجرا ابلاغ کرد. در این ابلاغیه تاکید شده است که کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال معتبر هستند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند شرایط خود را با این شیوه‌نامه مطابقت دهند.

شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر

شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر (اشخاص حقوقی)

موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر)

گفتنی است، در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است: حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق‌دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

و در مواردی که نقشه‌های تسلیم به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود باید بر حس الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر ‌اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی‌توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا یا تعهد نظارت شود.

بخوانید:  ساماندهی نمای شهری تخصص طراحان شهری است

ماده ۱۵ – در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای مومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأییدنقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف‌کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آن‌ها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسئول واحد فنی آن‌ها دارای‌پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آن‌ها به ترتیب مقرر در ‌این آیین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.